A NICE IDEA : A LIVING GREENHOUSE FOR GROWING FOOD CROPS ANYWHERE IN THE WORLD, even in the driest regions

1.1. Construction basics

The framework around a space that will serve as a growing area for plants or a greenhouse is constructed using posts and cross connections. These can be made of any available material: wood, bamboo, plastic, metal, etc.

The framework can have any shape: dome, cube, beam, pyramid, etc. The dimensions of that space are chosen according to the needs. If you want to use the living greenhouse as a tent (in the form of a teepee), you will find a complete series of photos below.

It is of course also possible to opt for an elongated greenhouse, for example 25-50 metres long, in which a larger quantity of food crops can then be produced.

1.2. Plantation and guidance of perennial woody plants

Young woody plants (trees or shrubs, e. g. willows or vines) are planted between the posts of the frame.

During the further outgrowth of these trees, shrubs or vines, the newly formed branches are woven across the cross connections of the framework.

Branches that grow inwards into the greenhouse space are pruned away. The same happens with those that grow outwards. Only the branches that grow in the plane of the greenhouse frame are kept.

If these branches themselves form new side branches, then we follow the same steps : all side branches that do not grow in the plane of the geenhouse walls are pruned away.

Thus, the surface of the greenhouse gradually closes up.

The green dome, cube, beam, pyramid, … of the greenhouse is regularly trimmed.

The result is a green, perennial greenhouse that continues to function in all conditions and requires no further maintenance, except for regular pruning year after year.

In dry regions and deserts, where cattle often roam freely, a living thorn hedge can be planted around the greenhouse as protection against animal attacks.

1.3. Importance and benefits of a living greenhouse

This type of greenhouse can be erected in any available location, especially in humid areas where the root growth of the trees or shrubs is not a problem.

Provided that the root system of the trees, shrubs or vines is properly irrigated, such a greenhouse can also be built in arid regions, even in the desert, using a good water absorbing soil conditioner like TerraCottem (https://www.terracottem.com/en).

It is a simple and inexpensive way to create a space in which one can grow successfully all kinds of plants.

A living greenhouse provides protection against strong sun radiation. The sunlight is filtered through the canopy.

By pruning slightly or intensely, you can determine the amount of incoming light yourself.

A perennial greenhouse also provides protection from strong and usually drying winds. In its interior, the relative humidity is kept higher by the transpiration of the leaves in the greenhouse wall.

The internal humidity in the greenhouse can also be increased by placing an open container with water in the space (evaporation). This water can also be used for watering the plants grown in the greenhouse.

1.4 – A living greenhouse offers additional advantages in warm regions:

(a) Cooler interior space due to shading (pleasant workspace)

(b) Lesser UV damage to the young plants

(c) Protection from the drying winds

(d) Protection against stray livestock.

====

EEN LEUK IDEE : EEN DOORLEVENDE SERRE OM OVERAL TER WERELD VOEDINGSGEWASSEN TE TELEN, zelfs in de droogste streken

1.1. Basisconstructie

Met palen en dwarsverbindingen wordt het geraamte van een ruimte, die als kweekruimte voor planten of serre zal dienen, geconstrueerd. De palen en dwarsverbindingen kunnen uit gelijk welk materiaal bestaan: hout, bamboe, plastiek, metaal, enz.

Het geraamte kan eender welke vorm hebben: koepel, kubus, balk, pyramide, enz. De afmetingen van de ruimte worden gekozen naargelang de noodwendigheden. Wil men de doorlevende serre gebruiken als een tent (in de vorm van een teepee), dan vindt men hieronder een volledige reeks foto’s. Men kan natuurlijk ook opteren voor een langwerpige serre van bv. 25-50 meter, waarin dan een grotere hoeveelheid voedingsgewassen kan geproduceerd worden.

1.2. Aanplanting en geleiding van doorlevende houtachtige planten

Tussen de palen van het geraamte worden jonge houtachtige planten (bomen, struiken of klimplanten, bv. wilg, druivelaar; passiebloem) aangeplant.

Tijdens de verdere uitgroei van deze bomen, struiken of klimplanten worden de nieuw gevormde takken doorheen de dwarsverbindingen van het geraamte geweven.

Takken die naar binnen in de serreruimte groeien worden weggesnoeid. Hetzelfde gebeurt met deze die naar buitenuit groeien. Alleen de takken die in het vlak van het serregeraamte groeien worden bewaard.

Vormen deze takken zelf nieuwe zijtakken, dan volgen dezelfde handelingen: alle zijtakjes die niet in het vlak van de serreruimte groeien, worden weggesnoeid.

Aldus groeit het vlak van de serreruimte geleidelijk aan dicht.

De groene koepel, kubus, balk, pyramide, … van de serre wordt met regelmaat bijgesnoeid.

Het resultaat is een groene, doorlevende serre, die in alle omstandigheden blijft funktioneren en, behoudens het regelmatig bijsnoeien, geen verder onderhoud vergt.

In droge streken en woestijnen, waar dikwijls het vee vrij rondloopt, kan rondom de serre een levende doornhaag als bescherming tegen dierenvraat aangeplant worden.

1.3. Belang en voordelen van een doorlevende serre

Dit type van serre kan op gelijk welke beschikbare plaats opgericht worden, zeker in vochtige gebieden waar de wortelgroei van de bomen, struiken of klimplanten geen problemen kent.

Mits een gepaste irrigatie van het wortelstelsel van de bomen, struiken of klimplanten kan een dergelijke serre ook gebouwd worden in droge streken, zelfs in de woestijn, waar bv. kan gebruik gemaakt worden van een goede, waterstockerende bodemverbeteraar zoals TerraCottem (https://www.terracottem.com/nl).

Het is een eenvoudige en goedkope manier om een ruimte te creeëren waarin jonge planten veilig kunnen opgekweekt worden.

Een doorlevende serre zorgt voor bescherming tegen sterke zonbestraling. Het zonlicht wordt door het bladerdak gefilterd.

Door meer of minder te snoeien, kan men zelf de hoeveelheid binnenvallend licht bepalen.

Een doorlevende serre biedt ook bescherming tegen sterke en meestal drogende winden. In de binnenruimte wordt de relatieve vochtigheid hoger gehouden door de transpiratie van de bladeren in de serrewand.

De inwendige luchtvochtigheid in de serre kan ook verhoogd worden door in de ruimte een open bak met water te plaatsen (verdamping). Dit water kan dan ook gebruikt worden voor de bewatering van de planten die in de serre gekweekt worden.

1.4. Een doorlevende serre biedt bijkomende voordelen in warme streken:

(a) Koele binnenruimte door overschaduwing (aangename werkruimte)

(b) Minder UV-beschadiging van de jonge planten

(c) Bescherming tegen de uitdrogende winden

(d) Bescherming tegen loslopend vee

===

To see all individual images below, go to (https://www.facebook.com/willem.vancotthem.7/)

Author: Willem Van Cotthem

Honorary Professor of Botany, University of Ghent (Belgium). Scientific Consultant for Desertification and Sustainable Development.

%d bloggers like this: